Planbestämmelser

Gällande bestämmelser redovisas på ”Detaljplan för Björnhovda 7:9 m fl, Joels Udde, Mörbylånga Kommun, Kalmar län”, upprättad av Vatten och Samhällsteknik AB och daterad Kalmar den 17 januari 1994.

Här fastslås att bygglov inte krävs för att bygga nytt, bygga om eller bygga till, om följande uppfylls:

 • Max byggnadsarea 75 m2 i 1-2 hus.
 • Avstånd till gata eller granne min 4 m.
 • Högst 1 våning, vind får ej inredas.
 • Husets högsta höjd (nockhöjd) max 5,5 m
 • Byggnadshöjd (vid knut) max 3,5 m
 • Fasadmaterial: Träpanel
 • Takmaterial: Takpannor eller likvärdigt
 • Taklutning max 27°
 • Skärmtak max 12 m2
 • Staket skall vara högst 1,2 m
 • Fri färgsättning
 • Rivningslov krävs ej.
 • Friggebod får byggas utöver ovanstående maxbyggarea.
 • Bygglov krävs för ny eller ändrad VA-installation.

Stugorna Rosmaringränd 2, 4, 6, 8, 10 och Timjangränd 1 – 7, 9 lyder under detaljplan för Snäckstrandsområdet och får, om s k L-gata byggs enligt plankartan, bygga 200 m2 (150+50).

Bygganmälan skall lämnas till Mörbylånga Kommun.