VA-anläggning

Samfälligheten äger och underhåller vatten- och avloppsledningar i våra vägar fram till tomtgräns. Undantag gäller för Kommunens huvudledningar genom området samt ledningar för stugorna Kummingränd 1 – 4 och 7 samt Joels väg 64.

Vid tomtgräns finns avstängningsventil för vatten samt spolbrunn för avloppsledning. Dessa är gräns mellan samfällighetens och stugägarens ansvar för ledningar. Vid avloppsstopp skall följande konstateras:

  • Är ledningen fylld vid spolbrunnen finns stoppet i samfällighetens ledning och skall åtgärdas av denna. Kontakta styrelsen.
  • Är ledningen vid spolbrunnen tom finns stoppet i stugägarens ledning och skall åtgärdas av denne.

För några stugor finns spolbrunn och ventil inte i tomtgräns utan inom tomtmark. Om du lämnar din stuga ouppvärmd under vintern kräver samfälligheten att du stänger vattenavstängningsventilen vid tomtgräns för att undvika att vatten strömmar ut från sönderfrusen ledning eller vattenmätare.

Kostnader för VA debiteras enligt följande

Mörbylånga Kommun debiterar samfälligheten via 3 vattenmätare placerad i en gemensam ledning för hela området. Samfälligheten debiterar stugägare via vattenmätare i resp stuga. Särskild blankett delas ut innan årsmötet och lämnas enligt anvisning. Varje stugägare debiteras sedan s k lägenhetsavgift (fast avgift) + vattenkostnader enligt kommunens taxa.

Anslutning av stuprör, dräneringar eller ytvattenbrunnar till avloppsledningen är förbjudet och kan ställas under åtal.

Varje stugägare äger sin egen vattenmätare och trasig (exempelvis sönderfrusen) vattenmätare bytes av stugägaren själv. Avslöjas stugägare med att vattenmätaren demonterats och ersatts av s k passbit erläggs straffavgift. Kontrolleras genom stickprov.

Det sker tyvärr att vattentätare fryser sönder med följd att vattenskador sker och stora mängder vatten läcker ut utan mätning. Inträffar detta kommer ägaren enligt beslut vid årsmöte 2019 och 2022 att debiteras 10 000 sek för den vattenmängd som inte har kunnat kunnat mätas.